Powered by Rijnconsult

Een betere wereld begint bij jezelf

Dat klinkt prachtig. Maar even serieus. Wat kun je dan precies doen? Hoe begin je? En waar? Nou, hier. En nu. Bij ons.
Want wij weten precies wat er te doen is. En wie daarvoor nodig zijn.

opdrachten

Ouderenzorg vooruithelpen vanuit vogelperspectief

De ouderenzorg staat voor een aantal uitdagingen door onder andere vergrijzing, stijgende zorgkosten en grote personeelstekorten. Om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden op de lange termijn, zijn een aantal grote transities nodig in het denken en doen in deze sector. Hiertoe worden veel projecten en subsidies georganiseerd, waaronder het platform ZorgScala in de regio Haaglanden. Door de hoeveelheid projecten en brede ambities is er meer te doen dan er beschikbare mensen zijn. ZorgScala zocht meer overzicht en een bredere terugkoppeling van de verschillende projecten om zo meer handen en voeten te geven aan de regiovisie.

lees meer
Op zoek naar een projectmanager migratie-opvang?

De projectmanagers van JETZT, onderdeel van Rijnconsult, zorgen ervoor dat de opvang voor de gemeente goed en voortvarend geregeld wordt. Zij steken zelf de handen uit de mouwen en activeren anderen dat ook te doen. Zij coachen elkaar, wisselen kennis en ervaringen uit én worden achter de schermen – waar nodig - begeleid door senior-adviseurs van Rijnconsult.

lees meer
Projectleider Opvang Oekraïne Gemeente Heusden

Naomi is projectleider opvang Oekraïne bij de Gemeente Heusden en staat aan de lat om de Oekraïense vluchtelingen zowel een huis als een thuis te bieden. Binnen de gemeente Heusden worden de Oekraïense vluchtelingen vooral in kleinschalige opvanglocaties opgevangen. Op dit moment zijn er in de gemeente Heusden in totaal 355 opvangplekken gerealiseerd en binnenkort zal de nieuwste locatie, met in totaal 40 opvangplekken, haar deuren openen. Naomi's klus is erg dynamisch, interessant en uitdagend.

lees meer
Procesbegeleider Ontvlechting Gemeente Barendrecht

Sinds 2014 maakt de Gemeente Barendrecht deel uit van het samenwerkingsverband BAR, gevormd door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Vanaf 1 januari 2024 vindt hier een verandering plaats, de BAR wordt namelijk 'ontvlochten', waardoor de drie gemeenten gedeeltelijk splitsen en zelf weer meer verantwoordelijkheden op zich nemen. Met de ontvlechting komen veel taken die voorheen gezamenlijk werden uitgevoerd, nu terug naar de individuele gemeenten. Het hoofddoel van deze ontvlechting is dat de Barendrecht haar beleid en uitvoering beter kan afstemmen op de behoeften en wensen van de inwoners. Het idee is dat door een verkleining van schaal dit beter te realiseren is, omdat door schaalverkleining de gemeente zich dichter bij haar burgers kan positioneren.

lees meer
Onderzoek naar Uitbreiding Locatie Speciaal Onderwijsschool

De Prins-Willem Alexanderschool (PWA-school) is een speciaal onderwijsschool in de gemeente Veldhoven. De PWA-school krijgt de laatste jaren steeds meer aanmeldingen van leerlingen. Zelfs zo veel dat ze er vanwege ruimtegebrek steeds meer moeten afwijzen. Daarom wilde de PWA-school onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een uitbreiding van het onderwijsgebouw, om meer kinderen te kunnen plaatsen en beter in te richten op hun behoeften. Dit onderzoek heeft Iris uitgevoerd.

lees meer
Adviseur Utrecht Aardgasvrij

In 2019 werd het klimaatakkoord gepresenteerd. In het klimaatakkoord staan de maatregelen die in Nederland genomen (gaan) worden om de uitstoot van broeikassen, en daarmee de verdere opwarming van de aarde, te verkleinen. Een van de doelen gepresenteerd in het klimaatakkoord is dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn, een taak die door de Nederlandse gemeenten uitgevoerd wordt. Charlie is bij de gemeente Utrecht onderdeel van het team Buurtaanpak, het team dat zich bezighoudt met het aardgasvrij maken van alle buurten binnen de gemeente.

lees meer
Coördinator Opvang van Sudanese evacuees

In april 2023 barst er een oorlog uit in Sudan, tussen enerzijds het regeringsleger en anderzijds een paramilitaire groep. Deze oorlog leidt tot veel slachtoffers in het land, en al snel besluit Nederland haar burgers en het ambassadepersoneel in het land te evacueren en in Nederland op te vangen. Een van de gemeenten waar de Sudanese evacuees opgevangen worden is in het Land van Cuijk, waar Welmer als crisismanager een grote rol gespeeld heeft in het regelen hiervan.

lees meer
Groeiscenario’s van een zorginstelling

Hoe kan een zorginstelling in deze tijd van tekorten, stijgende energieprijzen en groeiende druk op het zorgstelsel overleven? Charlie en Welmer hebben een businesscase geschreven voor een zorgorganisatie om te onderzoeken welke opties er zijn om te groeien in deze onzekere tijd.

lees meer
Projectleider ‘Verbinden & Ontmoeten’

Op 1 januari 2022 ontstond de grootste gemeente van Brabant: de gemeente Land van Cuijk. Voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave hebben enkele jaren daarvoor de ambitie uitgesproken om als één gemeente samen te gaan. Zo’n fusie is geen sinecure: van de een op de andere dag heeft iedereen een andere standplaats, een andere werkgever en veel meer collega’s. Het is daarom van belang voor zo’n gemeente dat er een nieuwe gemeenschappelijke identiteit gesmeed wordt. Dit is precies waar Arend zich mee bezig houdt. Als projectleider ‘verbinden en ontmoeten’ heeft hij de diverse opdracht om een bijdrage te leveren aan deze gemeenschappelijke identiteit.

lees meer
Projectmanager Klimaatadaptatie

Klimaatverandering is niet langer een toekomstperspectief, we zitten er middenin. Naast het afremmen van klimaatverandering zullen we ons dus ook moeten aanpassen aan de gevolgen. Wonen Zuid heeft de ambitie om de groene publieke ruimte rond haar gebouwen te beheren en in te richten met oog op klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid van de bewoner. Daarvoor moeten plannen gemaakt worden. Willem is hier ingezet om een klimaat adaptief groenonderhoudsbeleid te schrijven en is projectmanager van de eerste pilotprojecten.

lees meer
Projectmanager monitoring van de Wet Open Overheid

Sinds 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. De WOO is de opvolger van de Wet Openbaar Bestuur, ook wel bekend als de WOB, en heeft als doel het realiseren van een meer transparante en betrouwbare overheid. Als projectleider stuurt Charlie de projectgroep aan is verantwoordelijk voor het opzetten van een monitoringstool en dashboard.

lees meer
Winteropvang voor buitenslapers

Elk jaar tijdens de wintermaanden draagt de gemeente zorg voor dak- en thuislozen omdat het te koud is om 's nachts buiten te verblijven. Sjoerd is gevraagd om in gemeente Ede een tijdelijke nachtopvang helpen op te tuigen waar 20 buitenslapers terecht kunnen.

lees meer
Onderzoeker Visie op Dienstverlening

In een veranderende maatschappij staan gemeenten voor de uitdaging om hun dienstverlening voortdurend te verbeteren, zodat ze hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dienstverlening omvat verschillende services en informatie die gemeenteafdelingen aanbieden, van het regelen van vergunningen tot het aanbieden van ondersteuning in de zorg. Sjoerd heeft de dienstverlening van Gemeente Ede gevisualiseerd door een dashboard en samen met verschillende afdelingen de visie op dienstverlening vernieuwd.

 

 

 

 

lees meer
Projectmanager Vernieuwen Participatiebeleid

In 2019 heeft de gemeente Ede beleid gemaakt over hoe ze met haar inwoners wil samenwerken, de zogenaamde Edese Participatie Aanpak (EPA). In 2023, 4 jaar na dato, wordt dit beleid vernieuwd op een participatieve manier. Dit betekent dat inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente actief worden betrokken met als doel om hun kennis, wensen en behoeften te verzamelen en te gebruiken om het nieuwe beleid vorm te geven. In dit project heeft Sjoerd onder andere onderzoek gedaan naar hoe participatie tot nu toe wordt gerapporteerd in de raadsvoorstellen en participatietrainingen voor medewerkers binnen de gemeente geëvalueerd.

lees meer
Organisatie-ontwikkeling bij woningcorporatie Vivare

De opgaven binnen de corporatiesector worden groter en de omstandigheden waarin deze opgaven gerealiseerd moeten worden steeds uitdagender. Samen met een collega van Rijnconsult werkt Floortje aan een uitdagend organisatie ontwikkeltraject bij woningcorporatie Vivare in Arnhem. Op dit moment begeleidt Floortje verschillende sub-teams die aan de slag zijn met thema's als persoonlijk leiderschap, gedragsverandering en vitaliteit.

lees meer
Projectmanager voor de opvang van Oekraïners

Vanwege de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende vluchtelingenstroom naar Nederland, vraagt de Rijksoverheid sinds maart 2022 aan gemeenten om te helpen met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Land van Cuijk heeft de opdracht gekregen om rond de 500 bedden aan te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Welmer heeft als coördinator vanuit de gemeente de taak gekregen om ervoor te zorgen dat alles goed verloop.

lees meer
Coördinator voor Buurt-, Wijk en Dorpshuizen

Buurt-, Wijk en Dorpshuizen spelen een cruciale rol in de leefbaarheid van verschillende kernen binnen een gemeente. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ze gevraagd en ongevraagd helpt bij het runnen van de locaties. Charlie heeft als chef BWD-huizen de coördinatie opgepakt.

lees meer

Neem contact op met JETZT

Voor vragen, opmerkingen of om nu je kans te grijpen.

JETZT is het moment

Stuur je CV en laat ons weten waarom we jou zouden moeten uitnodigen voor een kopje koffie.
Dan gaat de rest als volgt:

1

We plannen een kennismakingsgesprek in bij ons op kantoor.

2

We organiseren een verdiepend gesprek op een plek die jou inspireert. Je favoriete koffietentje bijvoorbeeld.

3

Optioneel: We regelen een klantgesprek met iemand uit ons netwerk, die op zoek is naar mensen als jij.

4

Je krijgt een assessment via een extern bureau, waarbij er wordt gekeken of je matcht op niveau, persoonlijkheid en maatschappelijke drijfveren.

NU

Dus, zin in een kopje koffie? Stuur ons je CV met een reden waarom wij met jou moeten kennismaken.